اسلاید گیت

سیستم اسلاید گیت برای کنترل جریان مذاب از پاتیل به تاندیش طراحی شده است. برای اینکه تاندیش سرعت ریخته گری دلخواه و یکنواخت را در ماشین ایجاد کند، باید سطح مذاب در تاندیش کنترل شود. سیستم اسلاید گیت هیدرولیکی این اجازه را می دهد که سطح ذوب به راحتی کنترل شود.در این پژوهش به منظور دستیابی به دانش ساخت دستگاه اسلاید گیت مورد استفاده در صنایع ذوب ، بر اساس پارامترهای ساخت و شرایط کاری طراحی و ساخت این دستگاه مورد بررسی قرار گرفت . پس از تعیین شرایط طراحی بهینه تولید انبوه این محصول با توجه به سفارسات رسیده به این شرکت انجام می شود.

Powered by Jahansanaat.
Copyrights © Jahansanaat.