بستر خنک کن

بستر خنک کن (Cooling Bed)، محصول نهایی بعد از خروج از ترمکس وارد بستر خنک کننده می شود و پس از خنک شدن و سایز بندی به سمت قیجی سرد بر هدایت می شود.این مجموعه از بخش نورد نیز شامل اجزایی است که بر اساس یکسری محاسبات طراحی و اجرا گردید. تعیین ابعاد مناسب و بکارگیری متریال و تجهیزات جانبی دیگر جهت رسیدن به محصول نهایی و سپس بسته بندی محصول در این بخش انجام می گردد.

Powered by Jahansanaat.
Copyrights © Jahansanaat.