رولیکهای انتقال

در خط نورد به طور گسترده ای از رولیک های انتقال جهت جابجایی شمش ها و یا محصورلات نورد شده استفاده می گردد. این رولیکها برای انتقال شمش و محصول در نقاط مختلف خط تولید استفاده می شود ودر چند مدل که تفاوت آنها مربوط به طول آنها و قطر رولیک ها ، عرض رولیک ها میباشد ، ارایه می شود. این مجموعه به وسیله موتورهای الکتریکی و از طریق تسمه و پولی و یا چرخ زنجیر غلتکهایی به حرکت در می آید که توسط آنها می توان محصولات و مواد مختلف در مجموعه را جابجا کرد. انتخاب موتورها و محاسبات مربوط به تسمه ها و زنجیر ها قبل از مرحله ساخت انجام گرفت و پس از آن عملیات ساخت و مونتاژ توسط متخصصین مجمعه جهان صنعت انجام شد.

Powered by Jahansanaat.
Copyrights © Jahansanaat.