شاهین جرثقیل ذوب آهن

جرثقیل های سقفی کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارند و استفاده مناسب و ایمن از آن از اهمیت بالایی برخوردار است . در مواردی برای بهبود کارآن از یک شاهین موسوم به شاهین جرثقیل استفاده میگردد.شاهین جرثقیل کاربردهای متنوعی می¬تواند داشته باشد. از جمله حفظ تعادل دینامیکی و استاتیکی در هنگام حمل بار و جلوگیری از چرخش و تاب خوردن بار و افزایش سطح ایمنی در حمل بار توسط جرثقیل . در کنار این ویژگیها ، می¬توان با تقویت و اصلاحات لازم امکان استفاده از بار بیشتر و یا کارایی در محیط ها و شرایط سخت مانند دمای بالا را فراهم نمود. در این تحقیق یک نمونه شاهین جرثقیل مورد استفاده در صنعت ذوب مورد تحلیل و بررسی قرار می¬گیرد و پس از نتایج حاصل از آن عملیات ساخت شاهین مورد بررسی قرار می¬گیرد.ساختار شاهین مورد بررسی به جای استفاده از یک شاسی یکپارچه ، از یک ساختار چند ورقه ای به منظور جلوگیری از رشد ترک و خرابی کل شاسی استفاده شده است و این ورقهای فولادی توسط عملیات پرچکاری به صورت یک ساختار یکپارچه تبدیل می¬شود.قبل از عملیات ساخت جرثقیل ، مدلسازی و تحلیل آن در نرم¬افزار انجام گرفت تا با استفاده از نتایج آن عملیات مناسب و بهینه برای ساخت فراهم گردد.

Powered by Jahansanaat.
Copyrights © Jahansanaat.