قیچی های پروانه ای

محصول خروجی از استندها به صورت فولاد داغ بوده و یک محصول پیوسته می باشد. که در  ادامه باید توسط قیچی هایی بریده شوند.  در قیچی ها بر اساس ابعاد طراحی شده و با توجه به توان مورد نظر آن نیروی مورد نیاز برای برش شمش داغ را فراهم می کند. بحث تایمینگ یا زمانبندی حرکت قیچی ها حایز اهمیت است که باید با توجه به سرعت حرکتی محصول و سرعت دورانی قیچی ها در بهترین زمان ممکن انجام گیرد لذا اتوماسیون آن قابل توجه می باشد.محاسبات مورد نیاز این قیچی ها نیز با توجه به مقدار نیروی مورد نیاز برش انجام شده و بر اساس آن موتور مورد نیاز و مشخصات تیغه ها تعیین می گردد  و بر اساس این محاسبات مراحل ساخت و مونتاژ قیچی ها انجام می شود.

Powered by Jahansanaat.
Copyrights © Jahansanaat.