گاردانهای انتقال توان

این گاردانها به منظور انتقال توان از گیربکس به استندها استفاده می شود. این محورها باید در مقابل انتقال گشتاور زیاد ، مقاومت کافی داشته باشند لذا با توجه به انتخاب جنس مناسب ، ابعاد آن برای انتقال این گشتاور محاسبه گردید. این گاردانها شامل دو مفصل دو درجه آزادی در دو طرف و محور انتقال است که مفصل اجازه نوسانات به محور را در دو جهت فراهم کرده و محور به صورت دو تکه با هزارخاری ساخته شده تا بتواند قابلیت تغییر طول را داشته باشد.گاردانهای صنعتی در ابعاد و اندازه های مختلف و با توجه به میزان گشتاور و دور انتقالی قابل ساخت می باشد. و تمامی مراحل ساخت این گاردان بعد از محاسبات لازم و تحلیل و مدلسازی کامپیوتری در واحد ماشین سازی این مجموعه ساخته شد. روش ساخت یوک این گاردانها به صورت فورج بوده و که پس از آن طی عملیات ماشینکاری و جوشکاری ،مونتاژ شده و در قالب یک مجموعه گاردان صنعتی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد.

Powered by Jahansanaat.
Copyrights © Jahansanaat.